Elis Kågén

elis_kagen_s1893-09-21 till 1983-07-24
Direktör

föräldrar K G Andersson och hans hustru Lovisa.

Elis Kågén brukade ofta säga, med visst fog, att han är född på en snickerifabrik (lägenheten låg vägg i vägg med fabriken). Han gick folkskolan i Tranås och avlade realskoleexamen 1909 vid Linköpings högre allmänna läroverk och inträdde omedelbart därefter i det av hans far år 1907 grundade AB Möbelindustri-kompaniet, senare Kågéns Industrier AB, numera EFG. Efter faderns död 1938 blev Elis Kågén verkställande direktör för Kågéns Industrier och kvarstod på denna post till 1967, då han försålde sitt aktieinnehav. Under sina år som V.D. utvecklade han bolaget till ett av de största och mest välrenommerade i branschen. Elis Kågén växte upp i en för köpingen – staden mycket expansiv tid, och säkert tog han intryck av samhällets föregångsmän. Men han växte även upp i en generation med många spirande idealister, stronga idrottsmän och personer med kulturella och ”nyreligiösa intressen”. Många av hans jämnåriga nådde framskjutna positioner på olika områden.

Kågéns största insats på det kulturella området utgör hans skapande och utgivande av elva hembygdsböcker och två turisthandböcker, som tryckts och sålts sammanlagt i 155.000 ex. Elis Kågén har varit framsynt och haft förmågan att engagera duktiga medarbetare och författare till sina böcker. Han har dessutom kompletterat dessa med ett värdefullt bildmaterial och med egna kommentarer och sakupplysningar. Avsikten var från början, att med utgivandet av en hembygdsbok förstärka Hembygdsgillets ekonomi, men med tiden ändrades intentionerna och böckerna blev förutom en av vår bygds värdefullaste kulturella tillgångar även en PR för Tranås kommun av oskattbart värde.

Hur Kågén med sina foton som basmaterial, visserligen understundom ofta återkommande, kunnat finna nya vägar och utgångs punkter för sina böcker är förvånansvärt, men man anar hans medfödda affärs- säljar- och organisationsförmåga. Han har i varje detalj planlagt arbetet, förhandlat med medarbetare, underhandlat med tryckeriet och till 80% i förväg sålt upplagorna till Tranås, Boxholm och Ydre kommuner, till större industrier och affärsföretag. Utan detta stöd och intresse hade dessa stora upplagor inte kunnat komma till stånd. När man dessutom vet, att han i detalj gjort utkasten till varje sida, måttsatt klichéerna och skrivit bildtexten, korrekturläst, kontrollerat att tryckare och bokbindare hållit avtalad tider, övervakat distributionen m.m. så förstår man bäst hans arbetsprestation inte bara, när han var VD i bolaget utan även sen han pensionerats, var otroligt stor.

Elis Kågén har också varit med och bildat Tranås Gymnastiksällskap, med underavdelning för folkdans ur vilken senare Tranås Hembygdsgille bildades år 1921 samt Holavedens Hembygds- och Fornminnesförening. Han ordnade också hembygdsutfärder m.m. till intressanta platser med historisk och kulturell anknytning. Hans föredrag i ”hembygdsämnen och minnen från seklets början i Rotary, Frälsningsarmen, Hembygdsföreningen och andra sammanslutningar var mycket uppskattade.

För sina kulturella insatser har Kågén hedrats med bl.a. Jönköpings läns Hembygdsförbunds guldmedalj, Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings guldmedalj, Samfundet för Hembygdsvårds plakett, Tranås kommuns och Ydre kommuns kulturpris sam Hallpressens kulturpris.

Från Elis Kågéns förlag, Tranås, har utkommit:

 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del I (1942)
 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del II (1946)
 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del III (1948)
 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del IV (1950)
 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del V (1955)
 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del VI (1958)
 • Från Sommabygd till Vätterstrand, del VII (1963)
 • Mellan Sommen och Vättern, del I (1966)
 • Mellan Sommen och Vättern, del II (1970)
 • Tranås med omland, Turisthandbok (1973)
 • Från Tranåsbygden, Åren 1780-1930 (1975)
 • Kring Sommens stränder, Turisthandbok (1978)
 • Från Sommabygden till Vätterstrand, Bilder ur Elis Kågéns arkiv (1980) .

sommevattern

Register
I del 7 av Från Sommabygd till Vätterstrand finns ett register för del 1-7.
Dessa finns som PDF att ladda hem.
Register över författare
Register över ortsnamn och personer

Elis Kågéns samlingar
Elis Kågén var både samlare och kulturbevarare. I sin egenskap av samlare har han begränsat sitt intresse till sex områden.

1. Samling av egna fotografier, av äldre fotografier han fått, av avfotograferade fotografier samt av honom beställda fotografier tagna i huvudsak av tranåsfotograferna Bror Johansson och Nils Pettersson.
2. Tidningsklipp med början före sekelskiftet, som berör Tranås med omnejd om Kågéns initiativ och de arrangemang han i olika sammanhang medverkat i, hans idrottsliga framgångar i yngre år m.m. Där finner man också intervjuver, brev, protokoll och hembygdslitteratur m.m.
3. Samling av brev m.m. från kulturpersonligheter och ”kändisar” av vilka många medverkat i av Kågén ordnade stämmor och fester eller vilka bidragit med uppsatser i olika ämnen i någon eller några av Kågéns hembygdsböcker.
4. Samlat en del bandinspelningar.
5. Samlat konst av Tor Carlsson, Bengt Hanell och Arvid Hjälmquist, ett 30-tal, varav flertalet är reproducerade i Kågéns hembygdsböcker. Konsten är donerad till Tranås kommun.

Elis Kågéns arkiv:

Filmer:
Stadsblivandet (Tranås) 1918-1919.
Från Tranås och Tranås-bygden 1920.
Nordiska Bygdehembygdsstämman 1925.

På uppdrag av Kågén har fotograferna Gösta Johansson och Göran Karlsson under hans ledning filmat:
1963-1964 Från Sommabygd och Vätterstrand.
1966 Året runt i Tranås.
1969 Tranås stad på frammarsch.
1972-1973 Det händer i Tranås.

Bandinspelningar:
1958 En resa genom Ydre.
1959 Fornt och nytt från Tranås
1961 Glimtar från en gränsbygd
1963 Tranås från gången tid
1970 Minnesrapsodi
1972 Från Gyllenram till Stenhammar

Inspelningar från hembygdsfester 1919-1936
Kågén medverkade i intervjuer i Sveriges Radio 1963-71 m.m.

Samlingarna under 1,2,3,4 är donerade till Stiftsbiblioteket i Linköping. även filmerna och bandinspelningarna är donerade till Stiftsbiblioteket i Linköping och Tranås Kommun.